Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Verkoper: Brouwerij BorrelNoot VOF, gevestigd te Woerden
  2. Koper: de opdrachtgever c.q. de afnemer van de verkoper.
 2. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. De verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door hem te leveren artikelen en goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding c.q. schriftelijke orderbevestiging van de koper aan de verkoper, dan wel op het moment dat de verkoper aan de uitvoering daarvan is begonnen.
  2. Bij totstandkoming van een overeenkomst tussen verkoper en koper, worden de algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid hiervan bij latere overeenkomsten.
 4. Prijzen
  1. De door de verkoper opgegeven prijzen zijn franco-thuis (bij afname van minimaal 1 doos en binnen de gemeentegrenzen van Woerden en Bodegraven-Reeuwijk), doch exclusief B.T.W., statiegelden, voorheffingen emballage en andere ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten.
  2. Verhogingen van kostencomponenten, waaronder mede te verstaan, accijnzen of andere (overheids)belastingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of toegestane prijsverhogingen, mogen door de verkoper worden doorberekend, ook na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging (c.q. totstandkoming van de overeenkomst).
  3. De verkoper behoudt zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag (brandstoftoeslag etc.) aan de koper in rekening te brengen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Statiegelden en emballage
  1. Statiegeld wordt afzonderlijk gespecificeerd. Behoudens eenmalige emballage wordt door de verkoper geleverde emballage, verpakking, flessen, kisten, kratten, dozen, vaten en dergelijke steeds statiegeld berekend.
  2. De verkoper is verplicht om tegen de inlevering van naar zijn oordeel onbeschadigde emballage het daarvoor betaalde statiegeld te retourneren, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Indien de koper de emballage retourneert per gesorteerde kist, is de verkoper verplicht een voor de detaillist geldende retouremballagevergoeding te restitueren. Daarbij kan de verkoper een zekere som bedingen als vergoeding voor gemaakte behandelingskosten van de emballage.
  3. Bij levering van verpakkingen in welke vorm dan ook afkomstig van de fabrikanten waarvoor de verkoper statiegeld en een retouremballagevergoeding is verschuldigd treed de verkoper te dien aanzien tegenover de koper uitsluitend en alleen op als een vertegenwoordiger van de fabrikant. Restitutie van statiegeld en retouremballagevergoeding vindt dan ook plaats onder het voorbehoud dat de verkoper het door hem betaalde statiegeld en retouremballagevergoeding van de fabrikant zal kunnen terugontvangen. In geval de verkoper het statiegeld en retouremballagevergoeding niet van de fabrikant zal ontvangen is hij verplicht aan de koper al zijn rechten jegens de fabrikant over te dragen.
 6. Betaling
  1. De koper is gehouden te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum.
  2. De verkoper is gerechtigd zekerheid te bedingen, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, indien hij grond heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet of niet geheel zal nakomen.
  3. Indien de koper het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel heeft betaald, is deze van rechtswegen in verzuim en is de koper vanaf die dag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
  4. De in de leden 1 en 3 genoemde c.q. overeengekomen termijn is een fatale termijn.
  5. Ingeval de verkoper tot buitengerechtelijke invordering overgaat is de koper de hiervoor geldende vergoeding verschuldigd.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door de verkoper te leveren en geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verkoper, zolang de betreffende facturen met eventuele rente en kosten niet geheel zijn voldaan.
  2. De door de verkoper te leveren en geleverde emballage verpakking, kisten, kratten, dozen, vaten en dergelijke blijven te allen tijde eigendom van de verkoper, met uitzondering van artikel 5 lid 3.
 8. Levertijd
  1. De levertijd gaat in na de totstandkoming volgens artikel 3, lid 1.
  2. De levertijd wordt opgeschort ingeval van:
   • Betalingsachterstand van de koper; De levertermijn wordt opgeschort indien en zolang de koper in verzuim is met betaling van enig uit hoofde van vorige leveringen en/of ter zake van de betrokken levering verschuldigd bedrag.
   • Overmacht bij de verkoper/fabrikant; In geval van overmacht - waaronder begrepen ook de overmacht van de leveranciers van de verkoper - is de verkoper gerechtigd de levertijden te verlengen voor de duur van de overmachtssituatie, dan wel is hij gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan de koper, zonder dat de verkoper jegens de koper gehouden is tot enige schadevergoeding. Van overmacht is sprake in geval van: verhindering door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezetting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht(en), excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen. Onder overmacht vallen voorts alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van de verkoper, waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden alsdan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
 9. Levering en risico
  1. De goederen zijn geleverd op het moment dat deze ter vrije beschikking staan van de koper en de gebruikelijke documenten door de verkoper in ontvangst genomen zijn. Op deze documenten zullen duidelijk de aard en de aantallen van de te leveren goederen vermeld staan.
  2. Vanaf het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan en/of deze zich op de terreinen/gebouwen van de koper bevinden, is het risico geheel of gedeeltelijk tenietgaan, beschadiging, diefstal e.d. van de goederen voor de koper.
 10. Reclames
  1. Reclames en klachten moeten binnen 3 dagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klacht.
  2. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn behoeft de verkoper geen klachten, reclames etc. te accepteren en wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
  3. Indien een klacht door de verkoper gegrond wordt bevonden, dienen de goederen aan de verkoper geretourneerd te worden en heeft de verkoper de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die in geen geval de waarde der geleverde goederen zal overtreffen, dan wel kan de verkoper een vervangende levering doen. Elke andere vorm van schadevergoeding is nadrukkelijk uitgesloten.
 11. Aansprakelijkheid
  1. De koper is gehouden alle in detailverpakking door de verkoper geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van de verkoper afkomstige verpakking, zonder veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de koper voorts niet toegestaan de van de verkoper afkomstige of via de verkoper geleverde verpakking te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de koper is geleverd. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,- per overtreding.
  2. De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot de nakoming van de overeenkomst met de verkoper. Iedere verdere aansprakelijkheid is verder uitgesloten.
  3. De verkoper is nimmer jegens de koper aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht de verkoper in alle opzichten te vrijwaren tegen aanspraken van derden: op kosten, schaden en intresten ontstaan ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van verkoper, of door, welke eigendom zijn van verkoper of welke bij hem in gebruik zijn, of door verkoper getransporteerde en/of verkochte goederen.
 12. Ontbinding
  1. In gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 7 lid 2 is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.
  2. Daarnaast is de koper gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, of als de koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper, in welke gevallen de koper van rechtswege in verzuim is en de verkoper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
  1. Voor zover nodig wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn binnen Nederland en is op de overeenkomst alsmede alle daaruit voortvloeiende zaken en geschillen te allen tijde Nederlands recht van toepassing.