Privacybeleid

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Brouwerij BorrelNoot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Brouwerij BorrelNoot, Beel-lanen 13, 3445 TD WOERDEN, www.brouwerijborrelnoot.nl

Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Kenneth Kortekaas, bereikbaar via kenneth@brouwerijborrelnoot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brouwerij BorrelNoot verwerkt persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van onze diensten, leveringen en/of omdat deze gegevens aan ons zijn verstrekt.

De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met bovengenoemde Functionaris Gegevensbescherming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brouwerij BorrelNoot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Brouwerij BorrelNoot neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwerij BorrelNoot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brouwerij BorrelNoot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van minimaal 7 jaar, conform de bewaarplicht fiscale gegevens.

Verstrekte persoonsgegevens voor toezending van informatie en/of nieuwsbrieven zullen, op verzoek, direct worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brouwerij BorrelNoot verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brouwerij BorrelNoot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brouwerij BorrelNoot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde Functionaris Gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brouwerij BorrelNoot neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er het vermoeden is dat (jouw) gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bovengenoemde Functionaris Gegevensbescherming of via info@brouwerijborrelnoot.nl.